Pracownia

 Dla ekosystemów morskich zagrożenia środowiskowe są z reguły wynikiem dopływu zanieczyszczeń z lądu i atmosfery lub są skutkiem aktywności morskiej człowieka. Jednakże współcześnie zidentyfikowano wiele zagrożeń, które wynikają z innych przyczyn. Między innymi dno morskie może być źródłem wtórnych zanieczyszczeń dla ekosystemu, co również związane jest w dużym stopniu z presją antropogeniczną. Na dnie morza znajduje się zatopiona amunicja chemiczna i konwencjonalna, wraki oraz zatopione materiały niebezpieczne. Po części są to pozostałości działań wojennych i katastrof morskich, ale pochodzą także z celowego zatapiania odpadów. Również historyczne emisje zanieczyszczeń doprowadziły w niektórych rejonach do poważnego skażenia dna morskiego. Zachodzące w sposób ciągły procesy biogeochemiczne na dnie morskim mogą prowadzić do uwolnienia zakumulowanych w osadach dennych zanieczyszczeń do kolumny wody. Ponadto, przemiany zachodzące w wierzchniej warstwie osadów mogą prowadzić do negatywnego wpływu na ekosystem, poprzez np. zwiększenie biodostępności metali czy nadmierne zużycie tlenu, co może przekładać się na funkcjonowanie organizmów bentosowych oraz pelagicznych. Kolejnym zagrożeniem, niezwiązanym bezpośrednio z dopływem z lądu, jest akumulacja biomasy w rejonach przybrzeżnych, a następnie jej dekompozycja na plaży i w strefie przyboju. W trakcie tego procesu uwalniane są zakumulowane wcześniej z toni wodnej i osadów zanieczyszczenia. Towarzyszące temu wysokie stężenia materii organicznej i działalność bakterii, może prowadzić do wzrostu stężeń substancji toksycznych i ich zwiększonej biodostępności w strefie brzegowej.
Innymi wewnątrzsystemowymi zagrożeniami dla środowiska morskiego są także działania ekonomiczne w środowisku morskim, takie jak budowa rurociągów, farm wiatrowych czy innych struktur, jak również efekt zmian klimatycznych na obieg pierwiastków, ich remobilizację oraz biodostępność.back