STATEK NAUKOWO-BADAWCZY "O C E A N I A"
Regulamin korzystania ze statku przez inne jednostki naukowek

Statek "OCEANIA" służy do prowadzenia badań środowiska morskiego, takich jak: badania przepływów i rozkładów mas wodnych, przepływów i przemian energii, transportu i redystrybucji substancji chemicznych, funkcjonowania ekosystemów morskich, wzajemnego oddziaływania morza z atmosferą itp.

Prace te wykonywane są w ramach zadań statutowych Instytutu, w tym dla realizacji międzynarodowych programów badawczych oraz realizacji zobowiązań Polski, wynikających z podpisanych konwencji. Prace wykonywane na rzecz Instytutu Oceanologii (IO PAN), jak i innych placówek naukowych, ujmowane są w rocznych planach wykorzystania statku.

Ze względu na ograniczenia finansowe dopuszcza się możliwość wykorzystania statku również w celach komercyjnych.

Przyjmuje się trzy możliwości wykorzystania statku "OCEANIA" przez zleceniodawców:

 1. Udostępnienie całego statku
  • Udostępnienie statku odbywa się według warunków określonych w podpisanej umowie o czarter statku oraz na podstawie przepisów Kodeksu Morskiego. Do przeprowadzenia wstępnych uzgodnień dotyczących umowy, w tym terminów i zakresu badań (ewentualnie innych zadań) oraz wstępnych negocjacji w sprawie ceny za udostępnienie statku, upoważniony jest kierownik Zespołu Armatorskiego, dr inż. Andrzej Kadłubicki: tel. (48 58) 5517281, fax (48 58) 5512130, e-mail: akad@iopan.gda.pl
 2. Udostępnienie miejsc na statku podczas rejsów IO PAN
  • Warunkiem udostępnienia miejsc jest nie powodowanie zasadniczej zmiany planowanego przez IO PAN rejonu badań oraz terminu rejsu.
  • Uzgodnienia wstępne należy prowadzić z Kierownikiem Zespołu Armatorskiego (kontakt j.w.). Istotne uzgodnienia (postanowienia) zostają wpisane do umowy.
 3. Przyjęcie zlecenia wykonania badań naukowych lub pobrania i dostarczenia zamówionych próbek z morza lub dna morskiego do badań laboraroryjnych
  • Uzgodnienia wstępne należy przeprowadzić z Kierownikiem Zespołu Armatorskiego, a dodatkowe uzgodnienia umożliwiające szczegółowe określenie wymagań dla pobieranych próbek należy przeprowadzić z kierownikiem rejsu. Zakres prac oraz ustalone opłaty za zamówione usługi zamieszcza się w umowie.

Informacje dodatkowe

Statek może jednorazowo zabrać łącznie 14 uczestników rejsu (nie licząc załogi statku), którzy będą zakwaterowani w 2-osobowych. Szczegóły dotyczące statku, jego wyposażenia i możliwości badawczych znajdują się na stronie internetowej: https://www.iopan.pl/oceania-pl.html

Osoby biorące udział w rejsie powinny:
 1. przekazać Armatorowi dane personalne celem ich udostępnienia straży granicznej i urzędowi celnemu (data i miejsce urodzenia, nr paszportu narodowość) minimum na trzy dni przed terminem rejsu;
 2. uzgodnić z kierownikiem rejsu program badań;
 3. przedłożyć świadectwo zdrowia zezwalające na udział w rejsie;
 4. przedłożyć delegację w rejs z macierzystego zakładu pracy lub zleceniodawcy rejsu;
 5. przedłożyć świadectwo ubezpieczenia aparatury naukowej i innego sprzętu zabieranego w rejs.
W ramach rejsu uczestnik korzysta z:
 1. wyżywienia i zakwaterowania;
 2. ubezpieczenia na okres rejsu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym;
 3. możliwości użycia aparatury naukowej dostępnej na statku - w uzgodnionym w umowie zakresie;
 4. pomocy technicznej na statku - w uzgodnionym w umowie zakresie;
 5. wymiany danych wraz z zapisem elektronicznym - w uzgodnionym w umowie zakresie.

Zagadnienia nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Kodeksu Morskiego.