Deklaracja dostępności Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego IO PAN dostępnego pod adresem www.iopan.pl

Deklaracja dostępności serwisu Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Data publikacji strony internetowej: 16.02.1996.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się odnośniki do filmów, do których nie dodano napisów. Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia.

Podmiot deklaruje, iż jest w trakcie przygotowywania nowej strony internetowej, która w pełni będzie spełniała wymogi ww. ustawy. Obecna strona uniemożliwia nam wprowadzenie wszystkich wytycznych, wprowadzono wprawdzie możliwość zmiany kontrastu, powiększenia czcionki, istnieje możliwość udostepnienia informacji dostępnych na stronie na wniosek zainteresowanego w formie zadeklarowanej przez wnioskującego (np. odczytanie treści dokumentów, opisu zawartości strony czy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego). Niemniej jednak na obecnej stronie i jej podstronach nie możemy zapewnić alternatywy dla zdjęć, rysunków, schematów, wykresów, animacji, nagrań dźwiękowych i elementów interfejsu graficznego w postaci tekstu czy audiodeskrypcji tekstu bezpośrednio na stronie. Nie mamy możliwości przepisania strony całkowicie, tak by zapewnić alternatywę dla treści opisanych za pomocą kolorów, zastosowaniu we wszelkich miejscach odpowiedniego kontrastu, wprowadzenia mechanizmów umożliwiających pomijanie bloków treści powtarzalnych i wprowadzeniu panelu nawigacyjnego czy ostrzeżeń o otwarciu dokumentu/linku w nowej karcie.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za kwestie dostępności w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest Joanna Przedrzymirska – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju, e-mail: DOS@iopan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynku IO PAN

INFORMACJE OGÓLNE:
  1. Siedziba IO PAN znajduje się przy ul. Powstańców Warszawy 55 w Sopocie.
  2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na terenie parkingu przy siedzibie IO PAN.
  3. Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

Siedziba IO PAN to kompleks nowocześnie zaprojektowanych 3 połączonych budynków, zbudowanych w latach 90-tych i w 2007 r., o łącznej powierzchni użytkowej 5300 m2.

Budynek jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada w szczególności: wejście do budynku na poziomie chodnika, automatyczne drzwi wejściowe, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, windy, łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


IOPAN  Powrót do strony IO PAN